RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC OSÓB FIZYCZNYCH

Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych odbywa się na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L nr 119 str.1), zwanych dalej „RODO”, wobec których informujemy, iż:

Administratorem Danych Osobowych (w skrócie: ADO) osób fizycznych jest:

Zakład Opieki Zdrowotnej w Żórawinie
ul. Urzędnicza 11
55-020 Żórawina

Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować do inspektora ochrony danych w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żórawinie na adres email: iodo@zoz-zorawina.pl lub na adres pocztowy:

Inspektor ochrony danych
Zakład Opieki Zdrowotnej w Żórawinie
ul. Urzędnicza 11
55-020 Żórawina

Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych odbywa się według RODO, w szczególności na podstawie:
– art. 9 ust. 2 lit. h) w celach zdrowotnych w związku z wykonywaniem działalności leczniczej zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654,) przy zachowaniu obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r., poz.1318);
– art. 6 ust. 1 lit. c) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych, w tym polegającego na tworzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami wskazanymi w treści przepisu art. 24 i 29 ww. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
– art. 6 ust. 1 lit. f) w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora Danych jakim jest udzielenie odpowiedzi na zapytanie związane ze świadczeniem usług przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Dane osobowe są przetwarzane przez okres realizacji ewentualnej umowy lub usługi, a także po jej zakończeniu w celu jej rozliczenia z zastrzeżeniem, że okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek, z realizacją umowy/usługi lub też z osobą fizyczną lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych. Zastrzega się, iż dane osobowe pacjenta będą przetwarzane przez okres i na zasadach wskazanych w przepisie art. 24 i 29 ww. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Każdej osobie fizycznej przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Wykonywanie niniejszych praw nie może naruszać obowiązku nałożonego na Administratora Danych na podstawie przepisu art. 24 i 29 ww. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Ponadto osoba fizyczna ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Informujemy także, iż dane osobowe mogą być przekazywane – odbiorcom danych świadczącym na rzecz administratora usługi prawnicze, informatyczne, pocztowe, kurierskie, medyczne (w tym laboratoria, inne placówki służby zdrowia) oraz do Narodowego Funduszu Zdrowia i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Poza wskazanymi podmiotami, dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.