RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC PACJNETÓW, KONTRAHENTÓW, WSPÓŁPRACOWNIKÓW I PRACOWNIKÓW

Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych odbywa się na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L nr 119 str.1), zwanych dalej „RODO”, wobec których informujemy, iż:

Administratorem Danych Osobowych (w skrócie: ADO) osób fizycznych jest:

Zakład Opieki Zdrowotnej w Żórawinie
ul. Urzędnicza 11
55-020 Żórawina

Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować do inspektora ochrony danych w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żórawinie na adres email: rodo@zoz-zorawina.pl

lub na adres pocztowy:

Inspektor ochrony danych
Zakład Opieki Zdrowotnej w Żórawinie
ul. Urzędnicza 11
55-020 Żórawina

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119 str. 1), zwanego RODO, zgodnie z:

I. w odniesieniu do pacjentów będących pod opieką ZOZ w Żórawinie:
– art. 9 ust. 2 lit. h) w celach zdrowotnych w związku z wykonywaniem działalności leczniczej zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654,) przy zachowaniu obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r., poz.1318);
– art. 6 ust. 1 lit. c) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych, w tym polegającego na tworzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami wskazanymi w treści przepisu art. 24 i 29 ww. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
– art. 6 ust. 1 lit. f) w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora Danych jakim jest udzielenie odpowiedzi na zapytanie związane ze świadczeniem usług przez ZOZ w Żórawinie oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;

II. w odniesieniu do Kontrahentów, Współpracowników i Pracowników ZOZ w Żórawinie:
– art. 6 ust. 1 lit. b – w celu realizacji i obsługi umowy zawartej przez Panią/Pana z Administratorem danych;
– art. 6 ust. 1 lit. c – w celu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, zawieraniem i rozliczaniem umów oraz zatrudnianiem pracowników;
– art. 6 pkt 1 lit. f – w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora danych jakim jest ochrona przed ewentualnymi roszczeniami na drodze cywilnej związanymi z realizacją  umowy zawartej przez Panią/Pana z Administratorem danych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez:

– w odniesieniu do pacjentów ZOZ w Żórawinie – cały okres udzielania świadczenia zdrowotnego oraz przez okres przechowywania sporządzonej w związku z tym dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna obejmująca Pani/Pana dane będzie przechowywana przez okres wskazany w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dane będą także wykorzystywane do rozliczania, kontroli oraz mogą być udostępnianie na podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

– w odniesieniu do Kontrahentów, Współpracowników oraz Pracowników ZOZ w Żórawinie – okres realizacji umowy, a także po jej zakończeniu w celu jej rozliczenia z zastrzeżeniem, że okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek, z realizacją umowy lub też z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych.

Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, w zakresie nie objętym dokumentacją przebiegu udzielania świadczeń zdrowotnych. Wykonywanie niniejszych praw nie może naruszać obowiązku nałożonego na Administratora Danych na podstawie przepisu art. 24 i 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, można skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul Stawki 2).

Dane osobowe mogą być przekazywane – odbiorcom danych świadczącym na rzecz administratora usługi prawnicze, informatyczne, doradcze, pocztowe, kurierskie, medyczne (w tym laboratoria, inne placówki służby zdrowia) . Poza wskazanymi podmiotami, Pani/Pana dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.