OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC PRACOWNIKÓW/WSPÓŁPRACOWNIKÓW

1. Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (w skrócie: ADO) jest:

Zakład Opieki Zdrowotnej w Żórawinie
ul. Urzędnicza 11
55-020 Żórawina

2. Inspektor Danych Osobowych

Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować do inspektora ochrony danych w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żórawinie na adres email: rodo@zoz-zorawina.pl

lub na adres pocztowy:

Weronika Czesak-Kamyk

Inspektor ochrony danych
Zakład Opieki Zdrowotnej w Żórawinie
ul. Urzędnicza 11
55-020 Żórawina

3. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119 str. 1), zwanego RODO, zgodnie z:

-a) art. 6 ust. 1 lit. c – w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ADO w związku z zatrudnianiem pracowników, w szczególności na podstawie przepisów prawa pracy (w szczególności regulujących prowadzenie przez pracodawcę dokumentacji oraz akt osobowych pracownika), księgowych i podatkowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

a) art. 6 ust. 1 lit. a – w przypadku podania danych innych niż wymagane przepisami prawa ciążącego na ADO związanego z zatrudnianiem pracowników;

b) art. 6 ust. 1 lit. b –  w celu współpracy Pani/ Pana i ADO w ramach świadczenia pracy na rzecz ADO, w szczególności dla celów realizacji umowy o pracę lub kontraktu zawartej z ADO, w tym takich celów jak ocena i szkolenie pracowników, przyznawanie świadczeń socjalnych, zarządzania podróżami służbowymi

c) art. 6 ust. 1 lit. h – dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych.

d) art. 6 ust.1 lit. f, w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora Danych jakim jest udzielenie odpowiedzi na zapytanie związane ze świadczeniem usług przez Administratora Danych oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

4. Odbiorcy danych osobowych 

Twoje dane możemy przekazywać podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcą usług IT, prawniczych, doradczych, pocztowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami

5. Okres przechowywania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj.

  • w zakresie realizacji umowy o pracę lub kontraktu, w ramach której i w związku z którą Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane, przez okres do czasu zakończenia ich realizacji, a po tym czasie dla dochodzenia ewentualnych roszczeń – do upływu okresu przedawnienia określonego przepisami kodeksu pracy lub kodeksu cywilnego;
  • w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych i realizacji prawnie uzasadnionych interesów ADO, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów ADO stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  • w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ADO w związku z zatrudnianiem pracowników i realizacją zawartych umów (np. przepisami prawa podatkowego, przepisami księgowymi i przepisami prawa pracy) – przez okresy wskazane w tych przepisach lub przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez ADO.
  • w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 3 d) – do upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  • w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 3 a) – przez okres wymagany przepisami ustawy o rachunkowości.

6. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą

Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia . Ponadto przysługuje prawo do uzyskania kopii swoich danych.

7. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom danych, świadczącym na rzecz Administratora danych usługi w zakresie doręczania przesyłek (usługi kurierskie), usługi informatyczne oraz usługi prawnicze. Poza wskazanymi podmiotami, Pani/Pana dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym:

  • Kodeks pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141)
  • Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93)